Choď na obsah Choď na menu
 


544/2002 Z.z.
ZÁKON
z 10. júla 2002
o Horskej záchrannej službe


§ 2d
Horská vodcovská činnosť
(1) Horská vodcovská činnosť je vedenie a sprevádzanie osôb v horskom a vysokohorskom prostredí
mimo turistických chodníkov a trás a vedenie výcviku v disciplínach alpinizmu
a) na túrach chodeckých i lezeckých na skale, ľade a snehu alebo v kombináciách uvedených terénov,
b) na skialpinistických alebo lyžiarskych túrach a pri zjazdoch v neupravovanom a hlbokom snehu.
(2) Horskú vodcovskú činnosť môže vykonávať fyzická osoba, ktorá má platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie horskej vodcovskej činnosti vydané asociáciou alebo zahraničnou právnickou osobou, ktorá je členom Medzinárodného združenia asociácií horských vodcov (UIAGM/IFMGA) so sídlom v Schwandvorsass v Švajčiarskej konfederácii.
(3) Odborná spôsobilosť alebo jej časť získaná v členskom štáte Európskej únie, v inom zmluvnom
štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo v Švajčiarskej konfederácii sa uzná ako odborná spôsobilosť získaná podľa tohto zákona, ak žiadateľ doloží doklady o získaní odbornej spôsobilosti zodpovedajúce dokladom podľa tohto zákona a ich preklad do štátneho jazyka vyhotovený tlmočníkom podľa osobitného predpisu.
(4) Ak sa porovnaním dokladov predložených podľa odseku 3 preukáže rozdiel v odbornej
spôsobilosti vyžadovanej podľa tohto zákona a odbornej spôsobilosti, ktorú má osoba, umožní sa osobe získať odbornú spôsobilosť alebo jej časť podľa tohto zákona. O neuznaní odbornej spôsobilosti aleb jej časti získanej v členskom štáte Európskej únie, v inom zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo v Švajčiarskej konfederácii vydá asociácia rozhodnutie. Proti rozhodnutiu možno podať opravný prostriedok na súd.
(5) Osvedčenie vydané alebo uznané asociáciou má platnosť tri roky od jeho vydania.

§ 2c
Pôsobnosť asociácie
Asociácia najmä
a) zastupuje svojich členov vo vzťahu k štátnym orgánom, orgánom územnej samosprávy a iným právnickým osobám,
b) vykonáva odbornú prípravu osôb, ktoré vykonávajú horskú vodcovskú činnosť,
c) vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie horskej vodcovskej činnosti,
d) podieľa sa na zvyšovaní odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich horskú vodcovskú činnosť,
e) oznamuje príslušnému orgánu štátnej správy osoby, ktorým zanikla platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie horskej vodcovskej činnosti,
f) poskytuje informačné a poradenské služby,
g) spolupracuje so štátnymi orgánmi pri tvorbe právnych predpisov týkajúcich sa horskej vodcovskej činnosti,
h) spolupracuje s obdobnými právnickými osobami v zahraničí,
i) je oprávnená prostredníctvom svojich členov požadovať preukázanie totožnosti osôb pri porušení povinností vyplývajúcich z § 11 ods. 2 písm. a); pritom sa preukazujú preukazom člena asociácie